Συστήματα & Επικοινωνίες Πολυμέσων

Δραστηριότητες

Η ερευνητική ομάδα ΣΕΠ (Συστήματα & Επικοινωνίες Πολυμέσων) έχει ως αντικείμενο τις διδακτικές (προπτυχιακό & μεταπτυχιακό) και ερευνητικές δραστηριότητες, της παραπάνω γνωστικής περιοχής, που σχετίζονται αφενός με την σχεδίαση - ανάπτυξη συστημάτων πολυμέσων και την διαχείριση (ψηφιοποίηση, επεξεργασία, κωδικοποίηση - συμπίεση, μετάδοση, ανάλυση (περιεχομένου) – ανάκτηση, πρόσβασης, κ.λ.π) πολυμεσικής πληροφορίας μέσω εύχρηστων γραφικών διεπαφών και αφετέρου με τις τεχνολογίες πολυμέσων, διαδικτύου, streaming και την ποιότητα διαδικτυακών πολυμεσικών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου στα πεδία εφαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης, προβολής εταιριών μέσω του διαδικτύου (τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη, τηλεεργασία, κ.λ.π) & πολιτιστικής - φυσικής κληρονομιάς.

Στόχοι

Τα κυριότερα πεδία έρευνας με τα οποία ασχολείται η ερευνητική ομάδα ΣΕΠ είναι:

  • Συστήματα & Υπηρεσίες, διαχείρισης πολυμεσικής πληροφορίας
  • Τεχνολογίες streaming
  • Αξιολόγηση
    • ευχρηστίας γραφικών διεπαφών
    • ποιότητας πολυμεσικής πληροφορίας
    • ποιότητας πολυμεσικών υπηρεσιών
  • Στατιστική ανάλυση & Ανάκτηση, πολυμεσικής πληροφορίας (εικόνα, ήχο & βίντεο)