Εξαγωγή γνώσης και διαχείριση μάθησης

Δραστηριότητες

Η ηλεκτρονική μάθηση συμπεριλαμβάνει όλες τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας που υποστηρίζονται ψηφιακά ή γενικότερα αξιοποιούν τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αποτελείται από εκπαιδευτικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισμικό) όπως συστήματα υπερμέσων, συστήματα συνεργατικής μάθησης και πλατφόρμες εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης στηριζόμενες στο διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό. Υπάρχουν ήδη πολλά επιτυχημένα παραδείγματα ηλεκτρονικής μάθησης βασισμένα σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που κάνοντας χρήση κάποιου υπολογιστή ή ευφυούς αλληλεπιδραστικού συστήματος υποβοηθούν, διαχειρίζονται ή / και υποστηρίζουν την εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, μάθηση, διδασκαλία, επιμόρφωση ή κατάρτιση. Ιδιαίτερα δημοφιλή και διαδεδομένα κυρίως σε ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ).

Τα ΣΔΜ είναι συστήματα λογισμικού που στηρίζονται στις τεχνολογίες Διαδικτύου και οργανώνουν, διαμοιράζουν και καταγράφουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα από μια κεντρική διεπιφάνεια σε ένα τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο. Κύριος στόχος τους είναι η υποστήριξη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με εύχρηστο, οικονομικά αποδοτικό και παιδαγωγικά ορθό τρόπο. Τα ΣΔΜ παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως η δημιουργία και διανομή μαθησιακού υλικού, η ελεγχόμενη και ασφαλής πρόσβαση σε αυτό, η παρουσίασή του σε αυτοτελείς δομικές μονάδες, η καταγραφή της πορείας και της προόδου των εκπαιδευομένων, η διαχείριση των εκπαιδευτικών οργανισμών κ.λπ. Παράλληλα αίρουν τους χωροχρονικούς περιορισμούς, προσφέρουν εξαιρετικό βαθμό ελευθερίας όσον αφορά στον τρόπο μάθησης, υποστηρίζουν εκτεταμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν τη γρήγορη και ανέξοδη συντήρηση των μαθησιακών πόρων.

Η ομάδα ηλεκτρονικής μάθησης (MCAL) ασχολείται κυρίως με συστήματα μάθησης βασισμένα σε πολυμέσα, την εικονική μάθηση, την έρευνα σε τυποποιήσεις μαθησιακών αντικειμένων και ψηφιακών αποθηκών μάθησης, την εφαρμογή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης και video-μαθημάτων, την αξιολόγηση μαθησιακού έργου με τη θεωρία απόκρισης ερωτήματος καθώς και την επαναχρησιμοποίηση μαθησιακού υλικού. Τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκουν εφαρμογή στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης «ΑΣΕΑ» που υποστηρίζει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια τη διδασκαλία των μαθημάτων του εργαστηρίου.

Στόχοι

Τα κυριότερα πεδία έρευνας με τα οποία ασχολείται η ομάδα MCAL είναι:

Θεωρίες μάθησης και προσεγγίσεις για την η-μάθηση:

 • Παιδαγωγικές στρατηγικές η-μάθησης
 • Ασύγχρονη και σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως μάθηση
 • Συνεργατική μάθηση
 • Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα
 • Μάθηση βασισμένη σε προσομοιώσεις και μοντελοποίηση
 • Μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια και εκπαιδευτική ψυχαγωγία
 • Καλές πρακτικές και παραδείγματα η-μάθησης

Τεχνολογία:

 • Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
 • Υπηρεσίες και εργαλεία η-μάθησης
 • Περιβάλλοντα Εικονικής Μάθησης
 • Συστήματα η-μάθησης βασισμένα σε πολυμέσα

Σχεδίαση η-μάθησης:

 • Ανάπτυξη περιεχομένου
 • Συγγραφικά εργαλεία
 • Ψηφιακές αποθήκες μαθησιακού υλικού
 • Χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για την υποστήριξη της μάθησης
 • Εξετάσεις online
 • Καινοτομίες σε η-εξετάσεις
 • Θεωρία Απόκρισης Ερωτήματος και αξιολόγηση διαγωνισμάτων
 • Αξιολόγηση ευχρηστίας
 • Προσβασιμότητα 

Πρότυπα και τυποποιήσεις η-μάθησης:

 • Διαλειτουργικότητα μαθησιακού υλικού
 • Επαναχρησιμοποίηση μαθησιακού υλικού
 • Αντικείμενα Μάθησης
 • Χαρακτηριστικά μαθητή
 • Μαθησιακοί στόχοι
 • Sharable Content Object Reference Model (SCORM)
 • Διαλειτουργικότητα ψηφιακών αποθηκών μάθησης
 • Ανάπτυξη προτύπων η-μάθησης